Siirry sisältöön

Ohjelman aikataulu 2023

Circular Design -ohjelmassa on kaksi oppimispolkua: yritysjohdolle suunnattu strateginen taso ja tuote- ja palvelukehitystyössä mukana oleville suunnattu, käytännön työhön ohjaava kokonaisuus.

Neliportainen ohjelma alkaa kaikkien yhteisellä seminaarilla 4.10.2022. Siinä aiheina ovat ajankohtaiset kiertotalouteen liittyvät trendit, tavoitteet ja vastuullisuusnäkökohdat.

Osaamisen kasvattamisen tasolla perehdytään mm. kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin, lainsäädäntöön, kemikaali- ja materiaaliturvallisuuteen ja suunnittelutyökaluihin.

Ideasta käytäntöön -tasolla siirrytään kehittämään yrityksen toimintoja ja kulttuuria kohti kiertotaloutta ja työstämään omaa tuote- tai palvelukonseptia.

Päätösseminaarissa loppusyksystä 2023 käydään läpi mukana olleiden yritysten muutosmatkaa ja arvioidaan vaikuttavuutta.

Ohjelma koostuu podcast-luennoista, työpajoista, aloitus- ja päätösseminaareista sekä työskentelystä Howspace-alustalla. Ohjelmasisällöt ja alustavat aikataulut löydät alta ja niitä täydennetään myöhemmin. (Huom. mahdollisuus muutoksiin!)

Kehityspolku yritysjohdolle

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma
4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. sitä, miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla ja miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin: miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous
10.1.2023

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme että ohjelmaan osallistuvan yrityksen koko tiimi (johto,  tuote-/ palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuu aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Podcast: Vihreää kehitystä ajavat lainsäädännön ajurit
17.1.2023

EU:n Vihreän Kehityksen ohjelman vaikutukset yrityksille: erityisesti taksonomia, kiertotalouden toimenpidesuunnitelma, kestävä tuotepolitiikka ja ekodesign-direktiivin laajentuminen. Kuulijat saavat kattavan yleisnäkymän EU:n ohjauskeinoista, joilla ohjataan yrityksiä suunnittelemaan ja valmistamaan kiertotalouden mukaisia tuotteita. Ymmärrys vaikutuksista oman yrityksen ja toimitusketjun toimintaan: riskit ja mahdollisuudet.

Toteuttajat: Ethica Oy, Sitra

Verkkotyöpaja: Kestävästä kasvusta kohti uudistavaa kasvua ​– mitä se tarkoittaa?
24.1.2023 klo 9–12

Sisältö: ​Case-esimerkit, joiden kautta tarkastellaan eri yritysten polkuja kohti uudistavan kasvun ja kiertotalouden (liike)toimintamalleja.

Keskustelu & tehtävät: Mitä muutos tarkoittaa ja vaatii strategian ja johtamisen näkökulmasta, yrityksen uudistavan kasvun polun hahmottaminen ylätasolla.​​

Tavoite: ​Ymmärrys siitä, miksi nykyisellä lineaaritalouden ”ota–käytä–heitä pois” -toimintamallilla ei voida jatkaa ja miksi vähittäisten muutosten rinnalle tarvitaan isoa ajattelutavan muutosta​.

Ymmärrys siitä, mitä uudistavan kasvun viitekehys tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia tavoitteita se voi tarkoittaa omalle yritykselle.  ​

Tieto siitä, miten ilmasto- ja muut ympäristötavoitteet nivotaan osaksi yrityksen kasvutavoitteita.

Toteuttaja: Ethica Oy

Podcast: Kiertotalouden tuomat muutokset arvoketjuun
31.1.2023

Sisältö:​ Kun pyritään yksisuuntaisen toimitusketjun sijaan suljettuihin kiertoihin, joissa tuotteella/materiaalilla on useita elinkaaria, perinteisen toimitusketjumallin tulee myös kehittyä kohti verkostomaista arvoketjua.​

Podcastissa keskustellaan siitä, mitä muutokset käytännössä tarkoittavat ja miten omaa toimitusketjua voi lähteä kehittämään kohti uutta toimintamallia. ​

Tavoite: ​Yritysjohdolle muodostuu käsitys siitä, mitä kiertotalouden mukainen arvoketju tarkoittaa ja miten se eroaa lineaarisesta toimintamallista.

Toteuttaja: VTT

Verkkotyöpaja: Oman arvoketjun mallintaminen kohti suljettuja kiertoja
14.2.2023 klo 9–12

Sisältö:​ Työpajatyöskentelyn kautta yritys voi mallintaa tavoitetilaa omalle arvoketjulleen; työpajaan on mahdollista kutsua mukaan oman arvoketjun toimijoita. ​

Mitä muutoksia ja minkälaisia toimijoita ja toimintoja tarvitaan, jotta yritys voi asteittain siirtyä kiertotalouden mukaiseen toimintamalliin, esim. tuotteen takaisinoton ja tuotteen / materiaalin uudelleen hyödyntämisen kautta.​

Tavoite:​ Arvoketjun alustavan mallintamisen kautta yritysjohto saa kokonaiskuvan systeemitason muutostarpeista, mahdollisuuksista ja ratkottavista haasteista. ​

Alustavan mallintamisen tavoitteena on tukea strategista päätöksentekoa tunnistaen samalla uuden toimintamallin bisnespotentiaali.

Toteuttaja: VTT

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla
4.4.2023

Sisältö: ​EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi, mitä tuotepassilla tarkoitetaan ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.​

Tavoite: ​Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

Podcast: Kuluttajakäyttäytymisen muutokset
2.5.2023

Sisältö: Tietoiskussa käydään läpi viimeisimpien selvitysten pohjalta, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin.

Tavoite: Syventää yritysten tietopohjaa kuluttajakäyttäytymisen laajemmista muutoksista tutkimustiedon avulla.

Toteuttaja: Alice Labs

Podcast: Viherpesun vaara ja vihreät väittämät
1.8.2023 HUOM. UUSI AJANKOHTA

Sisältö:​ Mitä tarkoitetaan viherpesulla; mitä on tarpeen välttää yrityksen viestinnässä.​ Käydään läpi EU:n Vihreät väittämät -aloitteen sisältöä ja sen vaikutuksia viestintään. Sisällöstä hyötyvät erityisesti yritysjohto ja yrityksen markkinoinnin ja viestinnän avainhenkilöt​.

Tavoite: ​Opitaan viherpesun määrittely sekä vihreät väittämät -aloitteen sisältö. ​Osallistuja voi peilata ja suunnitella yrityksen viestintää saamansa tiedon pohjalta.

Toteuttaja: Miltton


Verkkotyöpaja: Vastuullinen brändi
15.8.2023 klo 9–12 HUOM. UUSI AJANKOHTA

Sisältö: ​Yhteiskunnat asettavat kiihtyvällä vauhdilla ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita. Tämä tarkoittaa, että voittajia ovat ne, jotka kiertotalouden mukaisen tuotekehityksen ja arvoketjumuutosten lisäksi rakentavat määrätietoisesti brändiään näiden tavoitteiden mukaisesti. ​

Työpajassa syvennytään muutamaan edelläkävijäyritykseen ja tarkastellaan niiden brändityötä ilmasto- ja kiertotalousnäkökulmista. ​

Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten pohjalta.

Sisällöstä hyötyvät erityisesti yritysjohto ja yrityksen markkinoinnin ja viestinnän avainhenkilöt​.​

Tavoite: ​Tunnistaa oman yrityksen vahvuudet kiertotalouden kontekstissa ja tuottaa konkreettisia aihioita omaan brändityöhön.

Toteuttaja: Frankly PartnerS

Podcast: Tulevaisuuskestävä visio ja tarinankerronta
5.9.2023
HUOM. UUSI AJANKOHTA

Sisältö: Ovatko yrityksesi merkitys, missio ja strategia varmasti tulevaisuuskestäviä? Jotta kiertotalouden mukaiset tuotteet ja palvelut yleistyvät, tarvitaan myös visioita siitä, miltä kestävä liiketoiminta ja hyvä elämä näyttävät. Joudutaanko jostain luopumaan ja mitä saadaan tilalle?

Kuinka tulevaisuuden näkymät tulisi pukea tarinoiksi, jotta ne kiinnostavat, houkuttavat ja sitouttavat henkilökuntaa, sidosryhmiä ja kumppaneita dystooppisten tulevaisuuskuvien sijaan?

Podcastissa esitellään lisäksi tarinankerronnan keinoja.

Tavoite: Ymmärrys positiivisen tulevaisuudenvision tärkeydestä osana brändin rakentamista. Osallistuja tunnistaa erilaisia tarinankerronnan työkaluja.

Toteuttaja: Miltton

Verkkotyöpaja: Yrityskulttuurin muutoksen johtaminen
19.9.2023 klo 9–12 HUOM. UUSI AJANKOHTA

Sisältö: ​Kiertotalouden mukainen toimintamalli ja tuote- ja palvelutarjooma tarkoittavat väistämättä muutoksia myös yrityksen sisäisessä organisoitumisessa sekä toimintakulttuurissa. Esimerkiksi menestyksekäs tuote palveluna -bisnesmalli tarvitsee toisenlaisen toimintaketjun kuin perinteinen tuotteen myyminen: siiloissa toimivien yksiköiden sijaan tulee rakentaa läpi organisaation leikkaavia, monialaisia tiimejä, jotka yhdessä pystyvät rakentamaan saumattoman toimintamallin. Tämä taas kiteytyy parhaana mahdollisena asiakaskokemuksena. ​

Case-esimerkkien, yhteisen keskustelun ja harjoitusten kautta syvennetään ymmärrystä siitä, mitä muutosvaateet ovat, mitä käytännön ratkaisut voivat olla ja millä tavoin yrityskulttuuria kannattaa kehittää mahdollistamaan muutos kohti uudistavaa kasvua.​

​Tavoite: ​Ymmärrys muutosjohtamisen tärkeästä roolista menestyksellisen uudistavan kasvun polulla. Näkemys siitä, miten kehittää oman yrityksen tiimien organisoitumista ja toimintakulttuuria.

Toteuttaja: Frankly Partners

Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma
14.11.2023 klo 9–12

Sisältö:​ Yritysjohdon sekä tuote-/palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.​

Tavoite: ​Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma
12.12.2023 Helsinki ja verkossa

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto​

Kehityspolku avainhenkilöille

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma
4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. sitä, miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla ja miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin: miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous
10.1.2023

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme, että ohjelmaan osallistuvan yrityksen koko tiimi (johto, tuote-/ palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuu aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Podcast: Johdatus kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioihin
31.1.2023

Sisältö: Case-esimerkit edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet kehittämään tuote palveluna -toimintamallia tai muita kiertotalouden tuotesuunnittelustrategioita. Muutokset, joita palvelullistaminen tarkoittaa tuotesuunnitteluprosessissa (esim. digitaaliset ratkaisut).

Tavoite: Osallistujalle muodostuu kokonaiskuva tuotteesta palveluksi -toimintamallin vaatimuksista tuotesuunnitteluprosessille. Osallistuja saa tiedon kiertotalouden eri tuotesuunnittelustrategioista. Alustaa ”Kiertotalouden tuotesuunnittelustrategiat” -verkkotyöpajaa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Sitra

Verkkotyöpaja: Kiertotalouden tuotesuunnittelustrategiat
15.2.2023 klo 9–12

Sisältö: Case-esimerkkien ja harjoitusten kautta käydään läpi, mitä mm. modulaarisuus, päivitettävyys, korjattavuus, uudelleen käyttö ja uudelleen valmistus tarkoittavat suunnitteluprosessissa sekä mitä tarkoittaa ”monsterihybridi” -käsite.

Moduulissa tutustutaan myös biomimiikkaan (luonnossa esiintyvät suunnitteluratkaisut prosessien, materiaalien, rakenteiden ja muotojen suhteen) ja esitellään case-esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat hyödyntäneet biomimiikkaa omissa suunnitteluprosesseissaan.

Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten kautta.

Tavoite: Osallistujat tietävät, mitä on kiertotalouden mukainen tuotesuunnittelu ja mitä eri termit tarkoittavat. Osallistujilla on valmius lähteä syventämään tietämystään ja viedä sitä käytäntöön.

Toteuttaja: Ethica Oy

Podcast: Mitä on kemikaaliturvallisuus ja mitä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa?
7.3.2023

Sisältö: Kemikaalien rooli ja vaikutus kiertotalouden mukaisissa tuotteissa. Yritysesimerkit ’vihreästä kemiasta’ osana suunnitteluprosessia. Mitä tarkoittaa Restricted Substances List käytännössä ja miten lähteä liikkeelle

Tavoite: Tieto eri kemikaalien vaikutuksista materiaalien turvalliseen kiertoon. Ymmärrys siitä, miksi kannattaa luoda oma kemikaalipolitiikka yritykselle. Tieto siitä, mistä lähteä liikkeelle yrityksen oman ”vihreä kemia” -politiikan kanssa

Toteuttaja: SYKE

Verkkotyöpaja: Kiertotalouden mukaiset materiaalit ja kemikaalit
21.3.2023 klo 9–12

Sisältö: Case-esimerkkien ja harjoitusten kautta luodaan kuva siitä, mikä on kiertotalouden mukaisten materiaalien/raaka-aineiden rooli tuotesuunnittelussa. Miten määritellään kiertotalouden mukaiset materiaalit, mitä ovat ei-toivotut materiaalit.Toimitusketjun vastuullisuuden rooli kiertotalouden mukaisissa materiaaleissa. Oman projektin työstäminen.

Tavoite: Osallistuja pystyy vertailemaan eri materiaaleja vähähiilisyyden ja kiertotalouden näkökulmasta ja tekemään valistuneita materiaalivalintoja. Osallistuja osaa nostaa esiin olennaiset näkökohdat materiaalien/raaka-aineiden hankintojen vastuullisuuteen liittyen.

Toteuttaja: VTT

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla
4.4.2023

Sisältö: EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi mitä tuotepassilla tarkoitetaan, ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.

Tavoite: Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

Verkkotyöpaja: Elinkaarisuunnittelua tukevat työkalut ja viitekehykset
18.4.2023 klo 9–12

Sisältö: Käydään läpi elinkaarisuunnittelua tukevia työkaluja/menetelmiä (esim. Life Cycle Assessment, Product Environmental Footprint, Cradle to Cradle -menetelmä) ja niiden hyötyjä ja rajoitteita. Case-esimerkit siitä, miten työkalut ovat ohjanneet suunnitteluprosessia. Oman projektin työstäminen annettujen harjoitusten kautta.

Tavoite: Osallistujille syntyy tietämys erilaisista työkaluista ja viitekehyksistä, ja he pystyvät jatkossa hyödyntämään työkaluja osana suunnitteluprosessia.

Toteuttaja: SYKE

Podcast: Kuluttajakäyttäytymisen muutokset
2.5.2023

Sisältö: Tietoiskussa käydään läpi viimeisimpien selvitysten pohjalta, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin.

Tavoite: Syventää yritysten tietopohjaa kuluttajakäyttäytymisen laajemmista muutoksista tutkimustiedon avulla.

Toteuttaja: Alice Labs

Verkkotyöpaja: Asiakaskokemus kiertotaloudessa
16.5.2023 klo 9–12

Sisältö: Miten kiertotaloudessa toimivan yrityksen asiakaskokemuksen kehittäminen eroaa lineaarisella tavalla toimivan yrityksen kokemuksesta? Kuinka verkostomainen tapa toimia vaikuttaa kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen?

Työpajssa käydään läpi asiakaskokemuksen rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ja tutustutaan sen kehittämisen tärkeimpiin alueisiin ja työkaluihin (esim. asiakaskokemuksen johtamisen mallit, palvelupolku, asiakaskokemuksen mittaaminen).

Case-esimerkkejä siitä, miten asiakaskokemuksen rakentamisella tuetaan yrityksen kiertotalouden mukaista tuote- ja palvelukehitystä.

 Oman asiakaskokemuksen työstäminen annettujen harjoitusten puitteissa.

Tavoite: Ymmärrys asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa  Osallistuja tunnistaa yleisimpiä asiakaskokemuksen kehittämiseen käytettäviä työkaluja.

Toteuttaja: Frankly Partners

Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma
14.11.2023 klo 9–12

Sisältö: Yritysjohdon sekä tuote-/palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.

Tavoite: Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma
12.12.2023 Helsinki ja verkossa

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Kaikille yhteiset sisällöt

Circular Design – kehityspolku kohti kiertotaloutta -tapahtuma
4.10.2022, Tiedekulma, Helsinki & verkossa

Tapahtumassa käsitellään mm. sitä, miksi vastuullisuus on nyt kaikkien yritysten johtoryhmien agendalla ja miten tämä heijastuu tuote- ja palvelukehitykseen. Ohjelmassa on myös katsaus EU:n ja kansallisiin ilmasto- ja kiertotaloustavoitteisiin, lakialoitteisiin ja mekanismeihin, joilla yrityksiä ohjataan kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Lisäksi pureudumme markkinatrendeihin: miten ja miksi markkinoiden kehitys kannattaa ottaa huomioon jo nyt yrityksien tuote- ja palvelusuunnittelussa.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Valmennusohjelman aloituswebinaari: Kiertotalouden talous
10.1.2023

Johdatus kiertotalouden talouteen. Yritysesimerkit kiertotalouden taloudellisesta näkökulmasta: ansaintalogiikan muutos. Ohjelmasisällön esittely, tavoitteet ja käytännön asiat. Suosittelemme että ohjelmaan osallistuvan yrityksen koko tiimi (johto, tuote-/palvelumuotoilijat, viestintä & markkinointi jne.) osallistuu aloituswebinaariin.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto

Podcast: Mitä tarkoitetaan tuotepassilla
4.4.2023

Sisältö: ​EU:n tulevien aloitteiden ja case-esimerkkien kautta käydään läpi, mitä tuotepassilla tarkoitetaan, ja mikä on sen rooli ja merkitys tuotekehityksessä.​

Tavoite: ​Osallistujalla on hyvä ymmärrys siitä, miksi tuotepassia kannattaa lähteä kehittämään ja mikä sen rooli tulee olemaan jatkossa osana tuotekehitystä.

Toteuttaja: VTT

Podcast: Kuluttajakäyttäytymisen muutokset
2.5.2023

Sisältö: ​Tietoiskussa käydään läpi viimeisimpien selvitysten pohjalta, miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttumassa, mitkä arvot ohjaavat kuluttajien valintoja ja miten kestävän kehityksen periaatteet vaikuttavat valintoihin.​

Tavoite: ​Syventää yritysten tietopohjaa kuluttajakäyttäytymisen laajemmista muutoksista tutkimustiedon avulla

Toteuttaja: Alice Labs

Verkkotyöpaja: Konseptin kehityssuunnitelma
14.11.2023 klo 9–12

Sisältö:​ Yritysjohdon sekä tuote-/palvelukehityksessä mukana olevien yhteinen työpaja, jossa osallistujat keskittyvät oman konsepti-idean eteenpäin viemiseen yhdessä paikalla olevien circular design -asiantuntijoiden kanssa.​

Tavoite: ​Kehityssuunnitelma konseptin pilotoimiseksi ja skaalaamiseksi.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, VTT

Uudistavan kasvun polku jatkuu -tapahtuma
12.12.2023 Helsinki ja verkossa

Osallistujayritysten puheenvuoroja, joissa käydään läpi yrityksen muutosmatkaa: miten johtaminen, suunnitteluprosessit, arvoverkosto, tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskokemus ovat kehittyneet ohjelman myötä.

Toteuttajat: Ethica Oy, Design Forum Finland, kumppaniverkosto